Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Gelukssleutel: praktijk voor verlies- en rouwbegeleiding en begeleiding in mentale weerbaarheid, gevestigd te Vinkeveen, Groenland 38, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 58238506.

Opdrachtnemer: Dick Breedijk en/of Brenda de Jong die deze algemene voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, workshops, advisering, training, alles in de ruimste zin des woord. Evenals alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

De coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Een opdracht: een overeenkomst, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Gelukssleutel.

Een contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de opdrachtgever, diensten worden verleend door Gelukssleutel.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder andere algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen zoals de coachee of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

4. In geval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

5. Bij aanmelding van dan wel door een minderjarige is schriftelijke en/of mondelinge toestemming nodig van de wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en/of contract

1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en/of contracten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting. De opdrachtnemer zal zijn of haar verplichtingen naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap zo goed mogelijk nakomen.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of contract, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst en/of contract benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst e/of contract op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Bij een overeenkomst en/of contract met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Gelukssleutel zich het recht voor jaarlijkse tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Gelukssleutel zal de opdrachtgever tijdig schriftelijk informeren. De opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de opdrachtgever binnen 2 weken Gelukssleutel na de kennisgeving anders bericht. De overeenkomst en/of contract wordt hierdoor beëindigd.

6. Gelukssleutel is gerechtigd bij tussentijdse wijzigingen de eventuele directe en/of indirecte kosten met ingang van de volgende factuur aan de opdrachtgever door te berekenen.

7. Gelukssleutel behoudt het recht om een workshop op te zeggen, 5 werkdagen voor aanvang, indien niet aan het vereiste aantal deelnemers is voldaan. De daaruit voortvloeiende schade komt voor rekening van de deelnemer tenzij Gelukssleutel dit kan worden toegerekend. In geval van beide partijen dient ieder haar eigen schade te bekostigen. Bij hinder of overlast van de deelnemer kan Gelukssleutel deze persoon uitsluiten van verdere deelname. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

8. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst en/of contract genoemde diensten, zal Gelukssleutel voor vervanging zorgen. Indien dat niet op korte termijn lukt, zal er als vanzelfsprekend niets in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Geheimhouding

1. Alle betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst en/of contract van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.  Het dossier en/of behandelplan dat door Gelukssleutel wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Er wordt alleen contact met derden opgenomen na overleg en toestemming van de opdrachtgever. De opdrachtgever kan slechts inzage hierin krijgen indien hij een schriftelijke daartoe ontleende bevoegdheid aangaande een wettelijke regeling heeft verkregen.

3. Een uitzondering op de geheimhouding is bij een wettelijke verplichting tot het verstrekken van informatie aan derden en/of in het kader van een klachtenprocedure.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Voor zover auteurs, merk, modellen, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen, wijzigen of verwijderen

2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze ten opzichte van de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld

3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4. In geval de opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, evenals de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

5. Bij betalingsverzuim is de opdrachtnemer gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of contract van de opdrachtnemer.

2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat de opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

4. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

5. De opdrachtgever en/of coachee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.

Artikel 9. Annulering

1. Annulering van afspraken dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden door de opdrachtgever en/of coachee. Het betaalde bedrag zal worden gerestitueerd en/of verder verrekend. Indien deze annulering niet of te laat geschiedt, is de opdrachtnemer gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling voor de alle in deze door haar gemaakte kosten.

2. Artikel 4 lid 7 is in dit artikel van toepassing. Annulering van afspraken zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 geeft de opdrachtnemer eveneens het recht op het in rekening brengen van de desbetreffende dienst(en) en alle in deze door haar gemaakte kosten. Naast annuleren bestaat in overleg de mogelijkheid tot vervanging. De vervanger is daarmee verder hoofdelijk aansprakelijk geworden voor restant betaling van de workshop.
Artikel 10. Klachtenbehandeling

1. In het geval de opdrachtgever niet tevreden is over de door de opdrachtnemer geleverde diensten, dan is het te allen tijde mogelijk hier schriftelijk en gemotiveerd melding van te maken aan de opdrachtnemer en/of beschikbare klachtencommissie. U krijgt binnen 30 dagen van de opdrachtnemer schriftelijk een inhoudelijke reactie.

2. Onderling zal gekeken worden naar de meest passende oplossing, mits niet in strijd met de hierboven genoemde artikelen 1 t/m 9 behorend tot deze algemene voorwaarden.

3. Op iedere overeenkomst en/of contract tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en/of contracten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer gevestigd is.